Statut Fundacji Faktu oraz jej regulamin

Zasady funkcjonowania Fundacji Faktu zawarte są w dwóch zasadniczych dokumentach: Statucie Fundacji Faktu oraz Regulaminie Wykonawczym Fundacji Faktu. Poniżej publikujemy je w pełnej wersji aby przekazać w możliwie jak najbardziej transparentny sposób istotę naszych zasad.

STATUT FUNDACJI FAKTU
(przenieś się do wybranego miejsca)

Pobierz PDF

 

REGULAMIN WYKONAWCZY FUNDACJI FAKTU
(przenieś się do wybranego miejsca)

Pobierz PDF

 


 

STATUT FUNDACJI

FUNDACJA FAKTU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Fundacja Faktu, zwana dalej „Fundacją", została ustanowiona przez Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52, 02-672 Warszawa, zwaną dalej „Fundatorem", aktem notarialnym za Repertorium A numer 419/2010 sporządzonym w dniu 26 lutego 2010 roku przed Notariuszem Magdaleną Szymańską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Ordynackiej 14 lok. 4, w siedzibie Axel Springer Polska Sp. z o.o. i prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz. 203 ze zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873).

2. Fundacja ustanowiona zostaje dla realizacji celów społecznie użytecznych, w szczególności w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 4-5 Statutu; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Dla wykonywania swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć placówki terenowe (w szczególności oddziały, zakłady, filie), a także przystępować do spółek i fundacji.

4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

5. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem: Fundacja Faktu.

6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 4

Fundacja została powołana w celu:

1. prowadzenia działalności w zakresie zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci;

2. prowadzenia działalności o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym, społecznym, kulturalnym, artystycznym oraz ekologicznym;

3. niesienia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;

4. szerzenia w społeczeństwie świadomości kulturalnej, artystycznej oraz ekologicznej, jak również propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w skali krajowej jak również wspólnotowej.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez następujące działania:

1. świadczenie pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz dorosłych lub dzieci chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2. świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej i organizacyjnej na rzecz zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek edukacyjnych oraz prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dorosłych lub dzieci;

3. świadczenie pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej ofiarom klęsk żywiołowych, wypadków przemysłowych i komunikacyjnych;

4. organizowanie, dofinansowanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, a także na leczenie i rehabilitację w kraju i za granicą;

5. finansowanie nagród i stypendiów dla dorosłych i dzieci szczególnie uzdolnionych, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

6. organizacja, wspieranie i dofinansowanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez charytatywnych, kulturalnych, w tym wystaw i koncertów, jak również naukowych w tym szkoleń, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym;

7. prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej w zakresie chorób, niepełnosprawności, ubóstwa i marginalizacji społecznej oraz upowszechnianie tej wiedzy;

8. nadawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych we wspieraniu działalności Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 6

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski przyznany Fundacji przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji w kwocie pieniężnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), z czego kwota w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) została przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

3. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) dotacji i subwencji osób trzecich,
c) dochodów ze zbiórek publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych,
d) odsetek bankowych i dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
e) dochodów z praw majątkowych,
f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
g) z odpisów podatkowych.

§ 7

1. Majątek Fundacji jest lokowany w szczególności na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

3. Z dochodów określonych w § 6 ust. 3 pkt. a) Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze darowizny, spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.

4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się w tym zakresie wolą spadkodawców, zapisodawców i darczyńców.

5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 8

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w kraju i za granicą, w następującym zakresie:
a) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z);
b) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z);
c) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z);
d) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z);
e) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1);
f) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);
g) reklama (73.10.Z);
h) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
i) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (77.30.Z);
j) pozostała działalność komercyjna (82.90.Z);
k) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);
l) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);
m) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z);
n) działalność związana ze sportem (93.19.Z);
o) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (93.29.Z);
p) działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z).

3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§ 9

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 10

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi";

2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;

4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 11

1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Rada Fundacji,
c) Rada Honorowa Fundacji.

2. Członkom Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady Fundacji.

3. Członkowie Rady Honorowej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem udokumentowanych kosztów podróży i zakwaterowania oraz innych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady Honorowej.

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

5. Niedozwolone jest łączenie funkcji członka Rady Fundacji bądź Rady Honorowej Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

Rozdział V

Zarząd Fundacji

§ 12

1. Zarząd Fundacji, w liczbie od 2 (dwóch) do 3 (trzech) osób, w tym Prezes Zarządu, tworzą członkowie powoływani i odwoływani przez Fundatora. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.

2. Prezes Zarządu wybierany jest z grona członków Zarządu Fundacji przez Fundatora. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu Fundacji.

3. W skład Zarządu Fundacji wchodzą:
1) Jakub Kudła;
2) Marcin Biegluk;
3) Jan Domaniewski.

§ 13

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą odwołania, na skutek śmierci członka Zarządu lub zrzeczenia się członkowstwa w Zarządzie Fundacji.

2. Fundator może odwołać członka Zarządu Fundacji w każdym czasie. W szczególności, odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
a) podjęcia przez członka Zarządu pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu Fundacji,
b) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji przez członka Zarządu Fundacji,
c) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji,
d) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 14

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji, a w szczególności:
a) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
c) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
f) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
g) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji oraz utworzenia placówek terenowych,
h) dokonuje zmian w Statucie Fundacji oraz podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji, po uzyskaniu zgody Fundatora,
i) występuje z wnioskiem o połączenie z inną Fundacją,
j) powołuje Radę Honorową Fundacji spełniającą funkcje doradcze, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji;
k) zatwierdza:
- Regulamin wykonawczy określający charakter i sposoby pomocy
świadczonej przez Fundację Faktu, oraz
- Regulamin administracyjny określający procedury zarządzania w ramach
Fundacji Faktu.
l) zatwierdza Statut Rady Honorowej Fundacji.

§ 15

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwały, które zapadają (1) jednomyślnie - w przypadku zarządu dwuosobowego, lub (2) zwykłą większością głosów - w przypadku zarządu trzyosobowego.

2. Dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność (1) pełnego składu - w przypadku zarządu dwuosobowego, lub (2) dwóch członków Zarządu - w przypadku zarządu trzyosobowego.

3. Każdy członek Zarządu Fundacji ma jeden głos. W razie równej liczby głosów za i przeciw uchwale, decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Uchwały Zarządu są podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy jego członkowie wyrażą zgodę na tę formę głosowania. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Zarządu lub Przewodniczącego Rady Fundacji.

5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Fundacji jednocześnie.

Rozdział VI

Rada Fundacji

§ 16

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych.

2. Radę Fundacji w liczbie od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, tworzą członkowie powoływani i odwoływani przez Fundatora. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieoznaczony.

3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania, śmierci członka Rady lub zrzeczenia się pełnienia funkcji. Fundator może odwołać członka Rady Fundacji w każdym czasie. W szczególności, odwołanie członka Rady Fundacji przez Fundatora następuje w przypadku:
a) podjęcia przez członka Rady Fundacji pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji,
b) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji przez członka Rady Fundacji,
c) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
d) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

4. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba:
a) pozostająca w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu Fundacji;
b) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. W skład Rady Fundacji wchodzą:
1. Andreas Tilk;
2. Edyta Sadowska;
3. Małgorzata Barankiewicz.

§ 17

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) kontrola wewnętrzna i nadzór nad działalnością Fundacji;
b) określanie głównych kierunków działalności Fundacji;
c) podejmowanie decyzji o zasadach zatrudnienia członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
d) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego, i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
e) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej Fundacji, a w szczególności kontroli ksiąg rachunkowych oraz realizacji dochodów i wydatków Fundacji;
f) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
g) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji.

§ 18

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane przez dwóch członków Rady jednocześnie.

3. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. W posiedzeniach tych może brać udział członek Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§ 19

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Rady Fundacji.

2. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. W razie równej liczby głosów za i przeciw uchwale decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 20

Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, z tym zastrzeżeniem, że jest to udział bez prawa głosu.

Rozdział VII

Rada Honorowa Fundacji

§ 21

1. Rada Honorowa jest organem o uprawnieniach doradczych w zakresie programów Fundacji i innych spraw przekazanych przez organy Fundacji, a także organem promującym działalność i idee Fundacji.

2. Rada Honorowa działa w oparciu o Statut Rady Honorowej Fundacji.

3. W skład Rady Honorowej mogą wchodzić osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych.

4. Członków Rady Honorowej powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

5. Funkcję Przewodniczącego Rady Honorowej proponuje konkretnej osobie Zarząd Fundacji.

6. Kadencja członka Rady Honorowej trwa rok i w przypadku braku negatywnej decyzji członka lub Zarządu Fundacji jest automatycznie przedłużana na rok następny. Ta sama zasada dotyczy funkcji Przewodniczącego Rady Honorowej.

7. Rada Honorowa może mieć nieograniczoną liczbę członków. Powinna jednak składać się przynajmniej z trzech członków.

8. Rada Honorowa zbiera się minimum raz do roku. Posiedzenie zwołuje Zarząd Fundacji w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Honorowej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji może zgłosić Przewodniczącemu każdy członek Rady Honorowej.

9. W posiedzeniu Rady Honorowej mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji oraz członkowie Rady Fundacji.

10. Członkowie Rady Honorowej lub Rada Honorowa jako całość:
a) upowszechniają idee Fundacji,
b) opiniują programy, oraz inne sprawy związane z działalnością Fundacji, jeśli zwróci się do nich z taką prośbą Zarząd Fundacji, lub jeśli sami widzą taką konieczność,
c) biorą, zgodnie z własnymi możliwościami, udział w dorocznej wielkiej akcji Fundacji Faktu,
d) uczestniczą, zgodnie z własnymi możliwościami, w medialnej promocji zbiórek celowych organizowanych przez Fundację Faktu, także na łamach gazety codziennej Fakt,
e) mają prawo wyznaczenia w porozumieniu z Zarządem Fundacji jednego adresata pomocy Fundacji Faktu,
f) mają prawo prezentowania Zarządowi Fundacji nowych programów pomocy.

11. Wszelkie opinie członków Rady Honorowej lub Rady jako całości winny być rozważane przez Zarząd Fundacji ze szczególną uwagą. Mają one charakter doradczy i np. brak opinii Rady Honorowej nie stanowi przeszkody dla Zarządu Fundacji w podejmowaniu działań wynikających ze Statutu Fundacji lub przepisów.

12. Członkowie Rady Honorowej mogą być odwołani przez Zarząd Fundacji przed upływem kadencji z następujących przyczyn:
a) złożenia rezygnacji,
b) wykonywania zajęcia, którego charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Honorowej,
c) choroby lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Rady Honorowej,
d) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

Rozdział VIII

Zmiana Statutu, połączenie, likwidacja Fundacji

§ 22

1. Zmian w Statucie Fundacji, w tym również zmian celów Fundacji, dokonuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Fundatora.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przystępować do spółek i fundacji, jak również łączyć się z podmiotami trzecimi. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji.

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, po uzyskaniu zgody Fundatora.

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w szczególności w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Zarządu Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.

 


 

REGULAMIN WYKONAWCZY FUNDACJI

FUNDACJA FAKTU

Rozdział I

Charakter pomocy świadczonej przez Fundację Faktu

§ 1

Fundacja Faktu w swych działaniach pomocowych skupia się zarówno na problemach natury medycznej jak i pozamedycznej. Świadczona pomoc ma charakter głównie finansowy, ale możliwa jest także pomoc rzeczowa oraz organizacyjna.

Rozdział II

Komu pomaga Fundacja Faktu

§ 2

Adresatami pomocy Fundacji Faktu są osoby fizyczne, grupy osób oraz instytucje kluczowe dla zapewnienia podstawowych warunków życia społeczeństwa, które z powodów prawnych, proceduralnych bądź organizacyjnych nie mogą uzyskać wcale lub we właściwym momencie pomocy od przeznaczonych do tego instytucji państwowych oraz samorządowych. Fundacja Faktu w szczególności koncentruje się na pomocy:
1. dzieciom,
2. samotnym rodzicom z dziećmi,
3. rodzinom wielodzietnym,
4. samotnym osobom starszym,
5. grupom osób znajdujących się w trudnej sytuacji,
6. placówkom medycznym,
7. placówkom opiekuńczym,
8. placówkom edukacyjnym.

§ 3

Pomoc Fundacji Faktu w sferze problemów natury medycznej możliwa jest w następujących przypadkach:
1. leczenie bądź łagodzenie negatywnych skutków chorób zagrażających życiu, nieuleczalnych lub też uniemożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie, których leczenie nie jest możliwe w oparciu o refundację NFZ,

2. zabiegi inwazyjne bądź nieinwazyjne, których pozytywny efekt ratuje życie lub przywraca do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, a których przeprowadzenie w oparciu o współczesne standardy medycyny nie jest możliwe w systemie refundacji NFZ,

3. zabiegi rehabilitacyjne prowadzące do przywrócenia podstawowej sprawności psychomotorycznej, których sfinansowanie lub przeprowadzenie nie jest możliwe w systemie refundacji NFZ,

4. uzyskanie aparatury podtrzymującej życie, sprzętu rehabilitacyjnego lub sprzętu będącego substytutem funkcjonalnym w przypadku utraty bądź ograniczenia poszczególnych czynności życiowych,

5. uzyskanie urządzeń medycznych, sprzętu okołomedycznego oraz pokrycie niezbędnych, a niemożliwych do sfinansowania w inny sposób, wydatków dla placówek medycznych, opiekuńczych lub organizacji niosących pomoc medyczną lub okołomedyczną.

§ 4

Pomoc Fundacji Faktu w sferze problemów natury pozamedycznej możliwa jest w następujących przypadkach:

1. utrata warunków życia w wyniku wypadków losowych oraz działania czynników naturalnych, w tym katastrof (m.in. pożaru, powodzi, opadów deszczu lub śniegu, działania niskich lub wysokich temperatur),

2. utrata warunków życia w wyniku działania osób trzecich, sytuacji społeczno-ekonomicznej lub konkretnych instytucji,

3. niemożność osiągnięcia właściwych standardów edukacji oraz rozwoju osobistego w sytuacji niedostatku środków finansowo-rzeczowych,

4. niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, oraz nawiązania prawidłowej relacji interpersonalnej w społeczeństwie, w tym w szczególności brak zapewnienia dzieciom osieroconym oraz osobom samotnym możliwości wyjścia z lub złagodzenia traumatycznego stanu wykluczenia oraz niezaspokojenia potrzeb emocjonalnych,

5. uzyskanie urządzeń, sprzętu oraz niezbędnych, a niemożliwych do sfinansowania w inny sposób, wydatków dla placówek lub organizacji pomocowych, opiekuńczych oraz edukacyjnych.

Rozdział III

Procedury przyznawania pomocy przez Fundację Faktu

§ 5

Zgłoszenie prośby o pomoc skierowanej do Fundacji Faktu następuje poprzez dostarczenie na adres Fundacji Faktu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego do wydrukowania na stronie internetowej Fundacji Faktu www.fundacjafaktu.pl oraz dostarczenie wraz z nim kopii niezbędnych dokumentów. Formularz oraz kopie niezbędnych dokumentów mogą być dostarczone wyłącznie poprzez:

1. dziennikarza Faktu, jeśli jego obowiązki zawodowe na to pozwalają,

2. zgłoszenie listowne.

§ 6

Fundacja Faktu rozpatruje wyłącznie wnioski o pomoc, które w całości są zgodne ze schematem oficjalnego formularza zgłoszeniowego Fundacji. Formularz zgłoszeniowy Fundacji Faktu zawiera następujące wymagania:

1. określenie charakteru pomocy, czyli wskazanie czy ma to być pomoc finansowa, rzeczowa, czy organizacyjna,

2. określenie celu pomocy, czyli krótki opis, na co konkretnie mają być przeznaczone środki pomocowe,

3. określenie adresata pomocy:
a) w przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon komórkowy i stacjonarny (w przypadku gdy adresatem jest dziecko - telefon do opiekunów),
b) w przypadku rodziny/grupy osób: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego i stacjonarnego do reprezentanta rodziny/grupy osób,
c) w przypadku osoby prawnej, instytucji: nazwa, adres, numer telefonu komórkowego i stacjonarnego do reprezentanta.

4. określenie gwarantów konieczności pomocy:
a) w przypadku problemu medycznego dotyczącego osoby fizycznej, grupy osób bądź instytucji precyzyjne dane kontaktowe do specjalistów oraz ośrodków medycznych mogących poświadczyć bezwzględną konieczność pomocy, a szczególnie do specjalistów zajmujących się obecnie pacjentem lub przypadkiem lub sytuacją, którzy mogą takie gwarancje przedstawić,
b) w przypadku problemu pozamedycznego (np. utraty środków do życia) dotyczącego osoby fizycznej, grupy osób bądź instytucji precyzyjne dane kontaktowe do osób oraz instytucji mogących poświadczyć bezwzględną konieczność pomocy.

5. konieczność opisu sytuacji wymagającej pomocy, czyli maksymalnie zwięzły zarys historii problemu oraz: opis co zrobiono, by uzyskać pomoc, kto i dlaczego odmówił pomocy, czym to uzasadniał, jakie pisma i do kogo wysłano, jaki był efekt tej korespondencji,

6. konieczność wpisania dodatkowych danych, czyli uwag, które zdaniem zgłaszającego prośbę o pomoc mogą dodatkowo ułatwić Fundacji Faktu zakwalifikowanie przypadku oraz podjęcie właściwej decyzji, również np. dane kontaktowe opiekunów, jeśli adresatem pomocy ma być dziecko lub osoba niepełnosprawna,

7. konieczność dołączenia kopii (nie oryginałów) niezbędnych dokumentów potwierdzających zasadność pomocy:
a) w przypadku problemu medycznego aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (wypis ze szpitala, jeśli pacjent przebywał w nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub opis lekarza prowadzącego),
b) w przypadku problemu medycznego zaświadczenie o konieczności przeprowadzenia danej kuracji, zabiegu inwazyjnego, nieinwazyjnego lub konieczności zakupu specjalistycznego sprzętu podtrzymującego bądź zastępującego określone funkcje organizmu (np. protezy),
c) w przypadku problemu medycznego bądź pozamedycznego zaświadczenie, że w opisanym przypadku określone instytucje (m.in. pomoc społeczna, NFZ) nie są w stanie/nie mogą udzielić pomocy polegającej np. na finansowaniu lub refinansowaniu wydatków,
d) w przypadku problemu medycznego bądź pozamedycznego zaświadczenie o dochodach rodziny,
e) w przypadku problemu pozamedycznego pismo z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji materialno-bytowej i opinia o rodzinie,
f) w przypadku problemu medycznego bądź pozamedycznego, jeśli osoba otrzymuje dofinansowanie z innych źródeł (NFZ, PCPR, pomoc społeczna, inna fundacja lub instytucja, osoby fizyczne) na dany cel, odpowiednie potwierdzenia tego dofinansowania.

8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§ 7

Procedura rozpatrywania wniosku przez Fundację Faktu wygląda następująco:

1. procedura rozpatrywania wniosku rozpoczyna się natychmiast po otrzymaniu wniosku,

2. selekcji formalnej dokonuje Biuro Zarządu Fundacji Faktu składające regularne raporty dotyczące selekcji Zarządowi Fundacji Faktu,

3. dalsza selekcja przeprowadzana jest przez Komisję Interwencyjną, w której skład poza członkami Zarządu Fundacji Faktu wchodzą również stosownie do przypadku specjaliści z poszczególnych dziedzin medycznych lub pozamedycznych,

4. odpowiedź Komisji Interwencyjnej do wnioskodawcy po zaakceptowaniu wniosku do realizacji następuje w drodze telefonicznej, listownej oraz za pomocą poczty elektronicznej, jeśli istnieje taka możliwość,

5. ustalenia planu pomocy dokonuje członek Zarządu Fundacji Faktu zasiadający w Komisji Interwencyjnej z pomocą niezbędnych w danej sytuacji pracowników Fundacji Faktu, np. Dyrektora Biura Zarządu lub księgowej,

6. uruchomienie procedury finansowej, rzeczowej lub organizacyjnej następuje tuż po uzyskaniu przez Fundację Faktu takiej możliwości dzięki pozyskaniu niezbędnych środków,

7. przekazanie wsparcia finansowego, rzeczowego, lub organizacyjnego odbywa się w ścisłym porozumieniu i po konsultacji z gwarantami konieczności pomocy określonymi w par. 6, pkt. 3 tego regulaminu,

8. środki stanowiące wsparcie finansowe udzielane przez Fundację Faktu w zależności od decyzji Zarządu Fundacji Faktu oraz analizy sytuacji mogą być przekazane bezpośrednio lub nie bezpośrednio adresatowi pomocy,

9. zamknięcie formalne akcji pomocy w konkretnym przypadku polega otrzymaniu oraz zatwierdzeniu sprawozdania od wnioskodawcy pomocy; publicznym ogłoszeniu (dostępne Fundacji Faktu media lub internet) osiągnięcia celu pomocy; sporządzeniu raportu księgowego.

§ 8

Fundacja Faktu zastrzega sobie prawo do:

1. odpowiedzi tylko na wybrane wnioski,

2. rozpatrywania wniosków w trybie nie przewidującym odwołania od decyzji,

3. nieudzielania odpowiedzi osobom, których wnioski zostały odrzucone,

4. kontaktowania się tylko z wnioskodawcami, którym wnioski o pomoc zostały zaakceptowane do realizacji.

Rozdział IV

Komu Fundacja Faktu z zasady nie udziela pomocy

§ 9

Fundacja Faktu nie udziela wsparcia:

1. finansowego osobom występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych,

2. finansowego osobom występującym z prośbą o spłatę ich zadłużenia: bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych,

3. finansowego osobom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia w placówkach medycznych tj. szpitale, hospicja, apteki i inne instytucje,

4. finansowego w przypadkach, które są objęte ubezpieczeniem,

5. w zakresie informowania i konsultacji medycznych dotyczących np. leków, korzystania z instytucji medycznych, procedur kontaktu z lekarzami,

6. finansowego w zakresie medycyny niekonwencjonalnej, np. zakupu leków, leczenia,

7. finansowego, długoterminowego w celu szeroko pojętej poprawy sytuacji bytowej,

8. polegającego na wpłatach 1% podatku dochodowego na konkretne osoby,

9. polegającego na udostępnianiu swojego konta bankowego czy pośredniczeniu w zakładaniu subkont na rzecz osób fizycznych i instytucji,

10. w sytuacjach, które sprzyjają promowaniu agresji, dyskryminacji mniejszości etnicznych, religijnych, rasowych i innych.

Rozdział V

Procedury wykorzystania zebranych środków finansowych

§ 10

Środki pozyskane ze zbiórek publicznych Fundacja Faktu wydatkuje zgodnie z celem organizowanych zbiórek. Jeśli zebrane środki ze zbiórki publicznej na dany cel przekroczą potrzebną kwotę, Fundacja Faktu ma prawo wykorzystać nadwyżkę na inny cel objęty zbiórką publiczną.

§ 11

Wysokość środków finansowych przeznaczanych na tworzenie kapitału żelaznego Fundacji Faktu jest każdorazowo zatwierdzana przez Zarząd Fundacji Faktu. Kapitał żelazny Fundacja Faktu tworzy, przeznaczając na jego cel wpłaty od osób fizycznych i prawnych oraz każdorazowo określaną przez Zarząd Fundacji Faktu część środków zebranych z innych projektów.

§ 12

Fundusze uzyskane z innych projektów w części, która nie jest przeznaczana na tworzenie kapitału żelaznego Fundacji Faktu, są przekazywane na cele każdorazowo zatwierdzane przez Zarząd Fundacji Faktu.

Fundacja Faktu "Serce dla Dzieci"

Adres Fundacji Faktu:
ul. Domaniewska 49,
02-672 Warszawa 


e-mail: biuro@fundacjafaktu.pl
https://fundacjafaktu.pl

KRS 0000353781
REGON 142396491
NIP: 521 356 72 94