Pomoc dla dzieci z niepełnosprawnościami z Ukrainy

 

 


 

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli polską granicę po 24 lutego 2022 r. razem z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością, mogą liczyć na wsparcie finansowe ich leczenia i rehabilitacji, zakupu leków, środków medycznych, opatrunkowych i higienicznych. Pomocą będą objęte dzieci do 18. roku życia.  

Możemy udzielić wsparcia na pokrycie potrzeb, które nie są objęte podstawową opieką zdrowotną, hospitalizacją, usługami ambulatoryjnymi lub udzielaniem pierwszej pomocy finansowanej przez NFZ dla obywateli Ukrainy.

Fundacja Faktu uruchamia szybką ścieżkę pomocy. Do złożenia wniosku nie jest wymagana dokumentacja medyczna. Wystarczy wysłać e-mail na podany adres z wymienionymi danymi kontaktowymi i krótkim opisem swojej sytuacji. Można to zrobić ze smartfonu.  

UWAGA! Jeśli możesz, poproś kogoś o wysłanie w twoim imieniu wiadomości w języku polskim. Jeśli nie, nie martw się. Rozpatrzymy także wiadomości wysłane w językach ukraińskim lub rosyjskim.   

Prosimy przekleić formułę znajdującą się pod informacjami o wniosku o pomoc.  

Fundacja Faktu będzie pokrywać koszt usługi rehabilitacji, leczenia czy zakupu środków medyczno-sanitarnych bezpośrednio u dostawców usług lub towarów. 

Informacje o dofinansowaniu przekażemy zgłaszającym się o pomoc telefonicznie lub e-mailem. 

Wniosek o pomoc do Fundacji Faktu należy wysłać na adres: biuro@fundacjafaktu.pl

Wiadomość powinna zawierać:  

 • Imię i nazwisko dziecka, które potrzebuje leczenia  
 • Numer telefonu i e-mail do rodzica/opiekuna  
 • Adres, pod którym przebywają Państwo w Polsce 
 • Krótki opis sytuacji:  
  • Skąd Państwo przyjechali i jak znaleźli się w Polsce  
  • Krótki opis sytuacji zdrowotnej dziecka  
  • Opis potrzeb medycznych, o których sfinansowanie proszą  
 • Kontakt do instytucji świadczącej usługę rehabilitacyjną, leczniczą bądź sprzedaż środków medyczno – higienicznych, którą miałaby sfinansować Fundacji Faktu 
 • Prosimy o przeklejenie do treści e-maila i wpisanie imienia i nazwiska do formuły prawnej znajdującej się poniżej: 

Jako reprezentant dziecka/dzieci wskazanych w moim wniosku o pomoc oświadczam, że udostępniam Fundacji Faktu dane osobowe dziecka/dzieci, w tym dane dotyczące zdrowia lub sytuacji materialnej lub statusu uchodźcy, lub inne dane w załącznikach, do przetwarzania przez Fundację jako niezbędne do ochrony żywotnych interesów zgłoszonego dziecka/dzieci, które jako małoletnie nie mają możliwości udzielenia zgody. Na przetwarzanie moich danych do kontaktowania się, wyrażam Fundacji zgodę wysyłając wniosek. 

  

Imię nazwisko ..............................

Dodać właściwe: rodzic lub opiekun prawny lub inny reprezentant dziecka 

 

Informacja o administratorze danych:

Administratorem danych osobowych zgłaszającego wniosek i podanych we wniosku i załącznikach danych dziecka/ dzieci jest Fundacja Faktu „Serce dla Dzieci” z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnych, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000353781, REGON 142396491, NIP 5213567294 reprezentowana przez Zarząd Fundacji. 

Fundacja przetwarza dane osobowe dziecka/dzieci  podane we wniosku o pomoc i załącznikach (w tym dane dotyczące zdrowia, sytuacji materialnej, statusu uchodźcy) jako niezbędne do ochrony żywotnych interesów dziecka/dzieci zgłoszonych Fundacji przez reprezentanta dziecka/dzieci (art.9.2c.RODO).  Fundacja przetwarza ww. dane w celu dokonania oceny możliwości udzielenia wsparcia, zgodnie z celami statutowymi Fundacji oraz do ewentualnej realizacji wsparcia. Kopię załączonego dowolnego dokumentu dziecka Fundacja przetwarza wyłącznie do weryfikacji wiarygodności wniosku i usuwa niezwłocznie. Fundacja przetwarza dane samego zgłaszającego wniosek na podstawie zgody wyrażonej wysłaniem wniosku, do kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu, prawach podmiotów danych, czasie przetwarzania, odbiorcach danych znajdują się na stronie Fundacji FundacjaFaktu.pl E-mail kontaktowy: biuro@fundacjafaktu.pl

 


 

Допомога дітям з обмеженими можливостями з України

Громадяни України, які перетнули польський кордон після 24 лютого 2022 року, разом з дітьми з обмеженими можливостями, можуть розраховувати на фінансову підтримку на лікування та реабілітацію, придбання ліків, медичних засобів, перев’язувальних матеріалів та засобів гігієни. Допомога буде надаватися дітям до 18 років.

Ми можемо видати підтримку на потреби, які не покриваються базовою медичною допомогою: на госпіталізацію, амбулаторні послуги чи надання першої медичної допомоги громадянам України за кошти Національного фонду охорони здоров’я Польщі (NFZ).

Фонд видання «Fakt» — Fundacja Faktu — відкриває надання оперативної допомоги! Для того, щоб подати заяву на таку допомогу, не потрібні медичні документи. Вам необхідно лише надіслати електронний лист на вказану нижче адресу. У листі зазначте свої контактні дані та коротко опишіть Вашу ситуацію. Ви можете зробити це просто зі смартфона.

УВАГА! Якщо у Вас є така можливість — попросіть когось написати листа від Вашого імені польською мовою. Якщо ні, не хвилюйтеся: ми розглядаємо також заяви, надіслані українською чи російською мовами.

Заповніть усі подані нижче рубрики і не забутьте додати формулювання про обробку Ваших персональних даних.

Fundacja Faktu покриє витрати на реабілітаційні послуги, лікування чи закупівлю медичних та санітарно-гігієнічних засобів. Ми робимо це безпосередньо в постачальників послуг чи товарів.

Ми повідомимо Вас про фінансування Вашої заявки по телефону або електронною поштою.

Заяву на до нашого Фонду надсилайте на адресу: biuro@fundacjafaktu.pl

У заяві обов’язково вкажіть:

 • ім’я дитини, котрій потрібно лікування;
 • номер телефону та електронну адресу батьків чи опікуна;
 • адресу, за якою Ви перебуваєте в Польщі;
 • короткий опис ситуації, що має містити:
  • звідки Ви та яким чином дісталися до Польщі;
  • короткий опис стану здоров’я дитини;
  • медичні потреби, на які Вам потрібно фінансування.
 • контактні дані установи-постачальника послуг з реабілітації чи лікування, що продає медичні та гігієнічні вироби, які фінансуватиме Фонд;
 • будь ласка, скопіюйте і вставте під текстом електронного листа, разом із Вашим іменем та прізвищем, таке юридичне формулювання про обробку персональних даних:

Як представник дитини/дітей, вказаного/них у моєму проханні про допомогу, я заявляю, що надаю Фонду «Fundacja Faktu» персональні дані дитини/дітей, включаючи дані про стан здоров’я, матеріальне становище, статус біженця, або інші дані у додатках, для обробки Фондом, у зв’язку з необхідністю захисту життєво важливі інтереси заявленої дитини/дітей, які, будучи неповнолітніми, не можуть надати відповідну згоду. Надсилаючи заяву, я надаю згоду Фондові на обробку моїх контактних даних.

 

Ім’я і прізвище ................................

Додайте відповідно: батько/мати; законний опікун; або інший представник дитини (поясніть, хто саме)

 

Інформація про обробку даних:

Адміністратором персональних даних людини, яка подає заяву та дані дитини/дітей у заяві та додатках , є Fundacja Faktu „Serce dla Dzieci”, яка знаходиться за адресою: вул. Доманєвська 49, 02-672 Варшава. Цей Фонд внесений до реєстру товариств, інших громадських та професійних організацій, фондів та закладів охорони здоров’я Районним судом Варшави, XIII Господарський відділ — Державний судовий реєстр, за номерами: KRS 0000353781, REGON 142396491, NIP 5213567294, представлений в особі Правління Фонду.

Фонд обробляє персональні дані дитини/дітей, поданих у заяві про допомогу та в додатках (включаючи дані про стан здоров’я, матеріальне становище, статус біженця) як необхідні для захисту життєво важливих інтересів дитини/дітей, заявлених до Фонду представником дитини/дітей (стаття 9.2c. Загального регламенту про захист даних ЄС GDPR). Фонд опрацьовує вищезазначене дані з метою оцінки можливості надання підтримки, відповідно до статутних цілей Фонду та для можливого оформлення підтримки. Фонд обробляє копію будь-якого вкладеного документа дитини лише для перевірки достовірності заяви та негайно видаляє її. Фонд обробляє дані заявника з метою контакту на основі згоди шляхом відправлення заяви. Надання даних — добровільне. Детальну інформацію про обробку, права суб’єктів даних, час обробки, одержувачів даних можна знайти на веб-сайті Фонду FundacjaFaktu.pl. Контактна адреса e-mail: biuro@fundacjafaktu.pl

 


 

Помощь детям с ограниченными возможностями из Украины

Граждане Украины с детьми с ограниченными возможностями, пересёкшие польскую границу после 24 февраля 2022 года, могут рассчитывать на финансовую поддержку в лечении и реабилитации, приобретении лекарств, медицинских средств, перевязочных материалов и средств гигиены. Помощь будет предоставляться детям младше 18 лет.

Мы можем оказать поддержку на нужды, не предусмотренные в рамках базовой медицинской помощи: на госпитализацию, амбулаторные услуги или оказание первой медицинской помощи гражданам Украины за средства Национального фонда здравоохранения Польши (NFZ).

Фонд издания «Fakt» — Fundacja Faktu — даёт возможность оказания оперативной помощи! Чтобы подать заявление на получение помощи, Вам не потребуются медицинские документы. Вам необходимо отправить электронное письмо на указанный ниже адрес. В письме предоставьте свои контактные данные и вкратце опишите Вашу ситуацию. Вы можете сделать это прямо из смартфона.

ВНИМАНИЕ! Если у Вас есть такая возможность, попросите кого-нибудь написать письмо от Вашего имени на польском языке. Если нет, не волнуйтесь: мы рассматриваем также заявления, оформленные по-русски или по-украински.

Заполните все указанные ниже рубрики и не забудьте добавить абзац об обработке Ваших персональных данных.

Fundacja Faktu покроет расходы на реабилитационные услуги, лечение или покупку медицинских и санитарно-гигиенических средств. Мы делаем это непосредственно у поставщиков услуг и товаров.

Мы уведомим Вас о финансировании Вашей заявки по телефону или по электронной почте.

Заявления на имя нашего Фонда присылайте по адресу: biuro@fundacjafaktu.pl

В заявлении обязательно укажите:

 • имя ребёнка, которому требуется лечение;
 • номер телефона и адрес родителей или опекуна;
 • адрес, по которому Вы находитесь в Польше;
 • краткое описание ситуации, содержащее информацию:
  • откуда Вы и каким образом добрались до Польши;
  • краткое описание состояния здоровья ребёнка;
  • медицинские нужды, на которые требуется финансирование.
 • контактные данные учреждения-поставщика услуг по реабилитации или лечению, продающего медицинские и гигиенические средства, финансируемые Фондом;
 • скопируйте и вставьте под текстом электронного письма, вместе с Вашим именем и фамилией, такую юридическую формулировку об обработке персональных данных:

Как представитель ребёнка/детей, указанного/ных в моей просьбе о помощи, я заявляю, что предоставляю Фонду Fundacja Faktu персональные данные ребёнка/детей, включая данные о состоянии здоровья, материальном положении, статусе беженца, или другие данные в приложениях, для обработки Фондом, в связи с необходимостью защиты жизненно важных интересов заявленного ребёнка/детей, которые, будучи несовершеннолетними, не могут дать соответствующее согласие. Отправляя заявление, я согласен на обработку Фондом моих контактных данных.

 

Имя и фамилия ................................

Добавьте соответственно: отец/мать; законный опекун; или другой представитель ребёнка (поясните, кто именно)

 

Информация об обработке данных:

Администратором персональных данных заявителя с данными ребёнка/детей в заявлении и приложениях, является Fundacja Faktu „Serce dla Dzieci” по адресу: ул. Доманевска 49, 02-672 Варшава. Этот Фонд внесён в реестр объединений, других общественных и профессиональных организаций, фондов и учреждений здравоохранения Районным судом Варшавы, XIII Хозяйственный отдел — Государственный судебный реестр, под номерами: KRS 0000353781, REGON 142396491, NIP 5213567294, в лице Правления Фонда.

Фонд обрабатывает персональные данные ребёнка/детей, указанных в заявлении о помощи и в приложениях (включая данные о состоянии здоровья, материальном положении, статусе беженца) в качестве необходимых для защиты жизненно важных интересов ребёнка/детей, заявленных в Фонд представителем ребёнка/детей (статья 9.2c Общего регламента о защите данных Евросоюза GDPR). Фонд прорабатывает данные с целью оценки возможности предоставления поддержки, в соответствии с уставными целями Фонда и для возможного оформления поддержки. Фонд обрабатывает копию любого вложенного документа ребёнка только для проверки подлинности заявления и немедленно удаляет его. Фонд обрабатывает данные заявителя с целью связи на основе согласия путем отправки заявления. Предоставление данных — добровольное. Подробную информацию об обработке, правах субъектов данных, времени обработки, получателях данных можно найти на веб-сайте Фонда FundacjaFaktu.pl. Контактный адрес e-mail: biuro@fundacjafaktu.pl

Fundacja Faktu "Serce dla Dzieci"

Adres Fundacji Faktu:
ul. Domaniewska 49,
02-672 Warszawa 


e-mail: biuro@fundacjafaktu.pl
https://fundacjafaktu.pl

KRS 0000353781
REGON 142396491
NIP: 521 356 72 94